all4education

Just another WordPress site

Үнэлгээний туйлын зорилго бол боловсролын чанарт маш чухал нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл болох сургуулийн орчныг тухайн хамт олон (захиргаа, багш, сурагч, аж ахуйн болон үйлчилгээний ажилтан, эцэг эхчүүд), олон нийт (иргэний нийгмийн байгууллага, бүлгүүд, сонирхсон иргэд)-ийноролцоо, хамтын ажиллагааг өрнүүлэх замаар тууштай, тогтвортойгоор сайжруулж, хүүхэд бүр, тэнд ажиллаж буй хүн бүрийн үндсэн эрх, эрх чөлөөг хангах байдлыг дээшлүүлэх явдал мөн.