all4education

Just another WordPress site

Боловсролын салбарын ИНБ-уудын дотоод ардчиллын талаар цуврал хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.

“Аюулгүй сургууль” Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх механизмыг боловсролын орчинд бүрдүүлэх ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ нээлтийн үйл ажиллагаа хийж. Аймгийн 6-р сургуулийн хамт олныг чадавх бэхжүүлэх 3 сургалтанд хамрууллаа. Баян-Өлгий аймгийн “Наз” телевизэд “Аюулгүй сургууль” Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх механизмыг боловсролын орчинд бүрдүүлэх, Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяны талаар мэдээлэл хийлээ.

Сургалтын бүтэц: 1-р хэсэг: Оршил, бэлтгэл • Нээлт, сургалтын зорилго, онцлогийг танилцуулах • Танилцах цаг • Хүлээлтээ тодруулах • Сургалтын дүрмээ хэлэлцэж батлах 2-р хэсэг: Сэдэв: Хүний эрх ба хүний эрхэд суурилсан хандлага аргазүй Сурч боловсрох эрх Жендерийн шударга ёс ба боловсрол  Боловсролын маргиналчлал ба ялгаатай байдалд хүндэтгэлтэй хандах нь Ардчиллын төлөөх ба хүний эрхийн боловсрол Боловсролын тогтолцоо, бодлого, шийдвэр гардаг үйл явц, нөлөөлөх боломж, бодлогын дүн шинжилгээ Багшийн талаар […]

“Боловсролын санхүүжилтыг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлөх нь” 3 өдрийн сургалт Боловсролын төсөв, санхүүжилтын талаарх ойлголтоо гүнзгийрүүлэх Боловсролын санхүүжилтын сүүлийн 20 жилийн байдалтай нарийвчлан танилцах  Олон улсын болон бүсийн төвшинд өрнөж байгаа санаачилгуудын талаар мэдээлэл авах Эвслийн гишүүд төсөвт мониторинг хийх чадавхийг нэмэгдүүлэх Эвслээс 2014 он гэхэд зохион байгуулах “Боловсролын дотоод санхүүжилтыг нэмэгдүүлэх” нөлөөллийн аяны төлөвлөлтийг хийх зорилготой зохион байгуулагдлаа. Сургалтын бүтэц: 1-р хэсэг: Оршил, бэлтгэл • Нээлт, сургалтын зорилго, онцлогийг танилцуулах • […]

Сургалтын бүтэц: ·         Нээлт, сургалтын зорилго, онцлогийг танилцуулага ·         Танилцах цаг ·         Хүлээлтээ тодруулах ·         Сургалтын дүрмээ хэлэлцэж батлах Сургалтын сэдэв: ·         Боловсролын бодлогод судалгаа хийхийн учир ·         Соёлын империализм ·          Тэгш хамруулах боловсрол ·          Боловсрол дахь жендэрийн тэгш байдлын асуудал ·          Хувьчлал, Төр хувийн хэвшлийн түншлэл ба сурч боловсрох эрх ·         Боловсролын бодлогын цикл ба олон нийтийн оролцоо ·         Багшлах боловсон хүчний бодлогын асуудал ·         Хүний эрх ба хүний […]