all4education

Just another WordPress site

“Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн Санхүүгийн дотоод хяналтын хороо 1. Боловсролын Хамтын Ажиллагааны нийгэмлэгийн Гүйцэтгэх захирал Б.Батжаргал, Хорооны ахлагч 2. Казах эмэгтэйчүүдийн Арулар холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн А.Кулзада, Хорооны гишүүн 3. Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн эсрэг үндэсний сүлжээг төлөөлж Өсвөр үеийнхний хөгжлийн төвийн Тэргүүн Д.Энхтуяа, Хорооны гишүүн