all4education

Just another WordPress site

Эвсэл “БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРТ НӨЛӨӨЛӨХ БАГШ НАРЫН ХӨДӨЛМӨРЛӨХ БА ҮЭ-ИЙН ЭРХҮҮД” СУДАЛГААНЫ ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛАХ УУЛЗАЛТ-г Боловсролын Хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, МБШУ-ны ҮЭ-ийн холбоо, Бодлогод залуусын хяналт ТББ-уудын дэмжлэгтэйгээр зохион байгууллаа.

“Боловсролын чанарт нөлөөлөх багш нарын хөдөлмөрлөх ба үйлдвэрчний эвлэлийн эрхүүд” эмпирик судалгааны хүрээнд МБШУҮЭ-ийн Хороон дарга нарт зориулан мэдээлэл өгөв. Энэхүү судалгааны зорилго нь багш нарын хөдөлмөрлөх эрх болон үйлдэрчний эвлэлийн эрхийн хэрэгжилт нь боловсролын чанарт нөлөөлж буй эсэхийг тодорхойлж, тэдгээр эрхийг хангах, хамгаалах арга замуудыг эрж хайхад нь бодлого боловсруулагчид болон хэрэгжүүлэгчдэд туслах явдал юм.

Татаж авах

  Татаж авах

Татаж авах..