all4education

Just another WordPress site

“Боловсролын чанарт нөлөөлөх багш нарын хөдөлмөрлөх ба үйлдвэрчний эвлэлийн эрхүүд” эмпирик судалгааны хүрээнд МБШУҮЭ-ийн Хороон дарга нарт зориулан мэдээлэл өгөв.

Энэхүү судалгааны зорилго нь багш нарын хөдөлмөрлөх эрх болон үйлдэрчний эвлэлийн эрхийн хэрэгжилт нь боловсролын чанарт нөлөөлж буй эсэхийг тодорхойлж, тэдгээр эрхийг хангах, хамгаалах арга замуудыг эрж хайхад нь бодлого боловсруулагчид болон хэрэгжүүлэгчдэд туслах явдал юм.

Сэтгэгдэл бичих