all4education

Just another WordPress site

Шинэчлэлийн засгийн газрын дэвшүүлсэн “Зөв монгол хүүхэд” (Ном, Авъяас гэх мэт дэд хөтөлбөрийн хүрээнд) боловсролын бодлогод хийсэн дүн шинжилгээ, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг боловсролд тэгш хамруулах, боловсролын санхүүжилтийн сүүлийн 20 жилийн байдалд хийсэн судалгааны үр дүн,  Бүх нийтэд боловсрол олгох 6 зорилтын хэрэгжилтийн байдалд хийж буй үндэсний үнэлгээ, Сургуулийн орчныг сайжруулах хамтарсан багийн үнэлгээний дүн зэрэг анхаарал татсан асуудлуудаар оролцогч талуудаас илтгэл мэдээлэл хийж хэлэлцэн хэлэлцэн баталж, иргэдэд хандсан уриалгыг гаргасан.

 

Сэтгэгдэл бичих