all4education

Just another WordPress site

Удирдах зөвлөлийн дарга: 1. С.Сэлэнгэ, Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Хүүхэдтэй Эцэг Эхийн Холбооны гүйцэтгэх захирал Удирдах зөвлөлийн гишүүд: 2. Л.Ариунзул, Монголын Багш-Эцэг Эхийн Холбоо ТББ-ын гүйцэтгэх захирал 3. Б.Батжаргал, Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал 4. Ж.Батзориг, Монголын Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбооны дарга 5. Ц.Монголхатан, Бодлогод Залуусын Хяналт ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн гишүүн 6. М.Цасчихэр, Эрчүүд-Эрүүл гэр бүл төв ТББ-ын ерөнхий зохицуулагч 7. Б.Чулуундолгор, Тэргэнцэртэй Иргэдийн Үндэсний холбооны тэргүүн 8. Ж.Шугаржав, Сонсголын […]